הורשה בתאחיזה לזוויג

כאשר גנים מצויים סמוך זה לזה על הכרומוזום, הסבירות שייפרדו זה מזה בתהליך התורשה נמוך. תופעה זו קרויה הורשה בתאחיזה.