masterPage

masterPage מאפשר יצירת תבנית אחידה לתוכה יוכנסו התכנים בדפי האתר השונים. ניתן לראות שיטה זו מיושמת במרבית האתרים הגדולים, בהם קיים סמליל קבוע, ותרות קישורים קבועה בעוד שתוכן הדף מתחלף בהתאם לתנועת המשתמש באתר. 

מטרות:
הלומדים ידעו ליצור דפים המבוססים על תבנית masterpage ובהם תכנים משתנים מרובים (יותר ממקטע בודד בדף שתכנו משתנה בהתאם לגלישת המשתמש).

שיעורים

09:51 פרק 8 - שימוש ב- Master Page מאת Nadav Ba, הועלה ע"י איתמר בנית
11:28 MasterPage מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
06:59 masterPage מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

11:29 פרק 9 - שימוש ב-MasterPage מאת Nadav Ba, הועלה ע"י איתמר בנית