ASP

ASP  - active server page
טכנולוגיית ASP מקדמת אותנו צעד נוסף לכיוון יכולותיהם של אתרי אינטרנט מודרניים.
טכנולוגייה זו מאפשרת הרצת קוד על מחשב השרת בעת קבלת בקשהממשתמש לדף מסוים. כך, השרת יכול ליצור עבור המשתמש דף מיוחד המתאים לצרכיו וייחודי עבורו. דוגמאות טובות לשימוש ב ASP הן אתרי דוא"ל, אשר שולחים דף HTML המכיל את הודעות הדוא"ל של משתמש מסוים ברגע מסוים, או אתרי חיפוש, היוצרים דף המכיל תשובה לשאלה ששאל המשתמש זה עתה.