הגורמים המשפיעים על קצב הפוטוסינתזה

תהליך הפוטוסינתזה אינו קבוע, ומושפע על ידי גורמים חיצוניים ופנימיים. בפרק זה נסקור את גורמים אלה ואופן השפעתם על התהליך.