מאפייני האנזימים והמבנה שלהם

בפרק זה נסקור את הקשר ההדוק בין המבנה המרחבי של האנזים לבין מאפייניו ופעילותו.