מציאת זווית בין ישרים נחתכים

בפרק זה נתבונן בשני קוים ישרים החותכים זה את זה ונמצא את הזווית ביניהם