ביטוי בוליאני

בפרק זה נכיר את המושג ביטוי בוליאני.
מטרות:
- הלומדים ידעו מהו ביטוי בוליאני ומה יכול להיות ערכו הסופי.
- הלומדים יכירו דוגמאות לביטויים בוליאניים.