מערכות משוואות

בפרק זה נעסוק במערכות המכילות מספר משוואות ומספר משתנים, שרק שילובם מביא לפתרון.