תרגילים עם מרובעים כלליים

בפרק זה יופיעו תרגילים המערבים מרובעים כלליים.

פתרונות תרגילים

10:50 בגרות 481 2014 מועד א שאלה 2-גיאומטריה אנליטית מאת עובד לב ארי, הועלה ע"י איתמר בנית