תרגילים עם מצולעים

פרק זה מכיל תרגילים בגיאומטריה אנליטית בהם יש להשתמש בתכונות של מצולעים.