Bending a laser beam. Experiment.

מאת Carlos Guirao, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 ביולי 2015

בסרטון הדגמה לעיקום קרן לייזר באמצעות יצירת תווך בעל מקדם שבירה משתנה. 
0:08 - הכנת המערכת - הכנת תמיסת סוכר בריכוזים משתנים בתוך אקווריום.
2:16 - הצגת עיקום הלייזר בתמיסה.