המודל הדואלי של אור

בפרק ה נעסוק בתופעות בהן בא לידי ביוטי אופיו המורכב של האור כגל וכחלקיק.