פונקציות לינאריות

פונקציות לינאריות הן פונקציות פולינומיות מהמעלה הראשונה, כלומר, פונקציות מהצורה:
y=mx+n