משתנים

בפרק זה יילמד הרעיון הבסיסי של משתנים, ויילמד התחביר לשימוש במשתנים מטיפוס שלם.