תנועה בתאוצה משתנה

בפרק זה נעסוק בתנועות בהן התאוצה אינה קבועה.