פולין: הקמת הגטו, מנגנוני פיקוח וניהול, והיודנראט

מאת Dror Fehl, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 במרץ 2019