סרטונים בהיסטוריה

תחום לימודים זה יעסוק באירועים היסטוריים מרכזיים כפי שהם מתוארים בתכנית הלימודים בהיסטוריה לחטיבה העליונה.