ווקטורים

בפרק זה יתואר המושג ווקטור, ייצוגיו והאפשרויות לבצע על וקטורים פעולות חשבוניות