כללי פעולות החשבון

בפרק זה נלמד על פעולות החשבון, כפי שהן באות לידי ביטוי בעבודה עם משוואות