javascript

על מנת ליצור דפי אינטרנט דינמיים, כלומר כאלה המסוגלים להשתנות ולהתעדכן בהתאם לפעולות המשתמש, יש צורך להריץ קוד כלשהו על מחשב המשתמש. פרק זה עוסק בשפת תסריט (script) הקרויה javascript המאפשרת ביצוע פעולות אלה.